Politikalarımız

Kalite

 • Sağladığımız hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz.
 • Sürekli gelişim için eğitimleri artırmak; bu etkinliklerin sağladığı faydalarla toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak ve bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını sağlamayı hedefliyoruz.
 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlıyoruz.
 • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri uyguluyoruz.
 • Müşterilerimizle ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturuyoruz.

Çevre

 • Yasalara ve diğer şartlara uymak.
 • Çevre Yönetim Sistemi özel istekleri dahilinde iletişim içerisinde olduğumuz; müşterilerimiz, özel, kamu kurum ve kuruluşlarının çevreyle ilgili isteklerini dikkate alarak, çözüm ortağı olmak ve müşterilerimizi çevre konusunda duyarlılıklarını artırarak, amaçlarımıza paralel şekilde çalışmalarını sağlamak.
 • Yaşanabilir bir çevre bırakmak için; etkin doğal kaynak kullanımını sağlamak amacıyla, iyileştirmeler yapmak, çalışanlarımızın çevre bilincini yaşam kültürü haline getirmelerini sağlamak.
 • Çevre politikamız ve sürekli iyileşme çerçevesinde; sektöründe çevre konularında lider bir kuruluş olarak; sistemimizi sürekli iyileştirmektir.

Kurumsal Etik ve Davranış

 • Yürütülen faaliyetlerle ilgili olabilecek kanun ve düzenlemelere hakim olunması, yeni mevzuat ve mevzuat değişikliklerinin izlenmesi.
 • Sektör ya da şirket içi uygulamaların toplumun beklentileriyle örtüşüp örtüşmediğinin değerlendirilmesi.
 • Yerel kanun ve düzenlemelerin yanı sıra faaliyetlere etki edebilecek uluslararası kurallara ve ilgili ülkelerin kanun ve düzenlemelerine de riayet edilmesi.
 • Müşteriler, iş ortakları ya da diğer paydaşlarla olan ilişkilerde kanun, diğer yasal düzenlemeler ve genel kabul görmüş etik standartlar, sosyal kurallar ve kurumsal teamüllere uygun hareket edilmesi esastır.

Bilgi Güvenliği

 • Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleşmesi.
 • Bilginin yetkisiz erişimden korunması.
 • Bilginin gizliliğinin sağlanması.
 • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması
 • Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması.
 • Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin bilgi .
 • Güvenliği Yönetim Kurulu’na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması.

Teklif Formu