Aydınlatma Metni

İDK SAĞLIK LİMİTED ŞİRKETİ  (İDK SAĞLIK Laboratuvarı) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ

İDK Sağlık Limited, olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, İDK Sağlık Laboratuvarı olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. İDK Sağlık Laboratuvarı’nın verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz; sunduğumuz bu hizmetlerden sizleri faydalandırabilmek için:

 • Sunmuş olduğumuz sağlık hizmetlerinin ve tıbbi laboratuvar işlemlerinin gereklerinin yerine getirilebilmesi (örneğin yaş ve cinsiyete göre laboratuvar sonuçlarının referans aralıklarının belirlenmesi) ve hizmetin ifası ile şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanmasını sağlamak,
 • Laboratuvarımızın ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, operasyonel ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve raporların yapılması,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, analiz, test hizmetlerinin yürütülmesi ve sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi,
 • Faaliyetlerimizin, şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş sürekliliğin sağlanması,
 • Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Laboratuvarımız ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla analiz yapma,
 • Her türlü laboratuvar hizmetlerinin (test, analiz vs.) sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız hizmete ve sonuçlarına ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi,
 • Ve bunlarla sınırlı olmaksızın 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenme amacına uygun bir şekilde, fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle İDK Sağlık Laboratuvarı başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (fiziki ortamda belge, sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise kurumsal web sitesi, e-posta, şirket içi yazılım, şikayet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden) toplanacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4. , 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ilkeleri ve şartları ile işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında toplanabilmekte, işlenebilmekte ve 6698 sayılı Kanun’un 8. Ve 9. Maddeleri kapsamında aktarılabilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Yukardaki amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz ; KVKK’nun 8. ve 9. maddeleri hükümlerine uygun olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemeler de dikkate alınmak suretiyle, kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışına aktarılabilmektedir.

KVKK’nun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dâhilinde, Şirket tarafından ticari faaliyetlerini sürdürürken iş ilişkisi ve ortaklığı kurduğu taraflara, hizmet aldığı tedarikçilerine, iştiraklerine, şirketimizden bilgi ve belge almaya yasal yetkileri olan Sağlık Bakanlığı, SGK gibi kamu kurumlarına, kamu ve özel sağlık kuruluşlarına, yargı mercilerine ve yine hukuken yetkili özel hukuk kişilerine yasal mevzuata uygun olarak ve amaçla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre, İDK Sağlık Laboratuvarı‘na başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler ; İDK Sağlık Laboratuvarı tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu‘ nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “Tozkoparan mah. General Ali Rıza Gürcan cad.No:31 Metropolcenter Kat :3 D:11 Güngören /İSTANBUL” adresine gönderebilirsiniz.

Teklif Formu